Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy regulamin reguluje zasady funkcjonowania sklepu internetowego www.convector.pl i zawartych za jego pośrednictwem umów kupna- sprzedaży.

I. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy convector.pl jest własnością i jest obsługiwany przez Extreme Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Kantorowicka 400, NIP 677-222-60-26, REGON 356814190, wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000164144
 2. Treść strony convector.pl należy traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy.
 3. Wszystkie towary oferowane w sklepie internetowym convector.pl są nowe, sprawne, wolne od wad fizycznych i prawnych.
 4. Wszystkie ceny w sklepie convector.pl wyrażone są w PLN, zawierają podatek VAT i są ostatecznymi kwotami oferty detalicznej.
 5. Odstępstwa od wymienionych założeń utrzymania ceny są możliwe tylko za zgodą sklepu convector.pl i ustalane indywidualnie z klientem.
 6. Od momentu potwierdzenia przez Extreme sp. z o.o. otrzymania zamówienia Kupującego jest on nią związany.

II WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW

 1. Sklep internetowy CONVECTOR.PL służy do dokonywania zakupów grzejników centralnego ogrzewania i akcesoriów do grzejników.
 2. Oferta sklepu internetowego Convector obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Do zakupów w sklepie internetowym Convector upoważnione są tylko osoby pełnoletnie.
 4. Zakupów można dokonywać przez 24 godziny na dobę, zamówienia złożone w niedzielę i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym.
 5. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia oraz formularza z danymi osobowymi, co jednocześnie jest wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykonania umowy sprzedaży.
 6. Przyjęcie przez sklep internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane przez Extreme Sp. z o.o. drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną na wskazane przez Kupującego dane kontaktowe do 48 godzin od momentu zarejestrowania zamówienia w systemie Extreme sp. z o.o.
 7. Wysyłając ze sklepu internetowego zamówienie, Kupujący oświadcza, że zapoznał się z regulaminem sklepu i akceptuje jego warunki. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego postanowień Regulaminu, wpisania niepełnych lub nieprawdziwych danych, które mają umożliwić wykonanie zamówienia Extreme sp. z o.o. jest uprawniona do unieważnienia złożonego zamówienia.
 8. Zamówienia mogą być realizowane tylko na terenie Polski. Zamówienia można składać tylko w języku polskim.
 9. Dopuszcza się realizację zamówień poza granicami kraju, ale tylko i wyłącznie na warunkach indywidualnie ustalonych z Kupujacym.
 10. Złożone i potwierdzone zgodnie z pkt.6 Regulaminu, zamówienie nie podlega zmianom.
 11. Extreme sp. z o.o. prowadząca sklep internetowy convector.pl wystawia dokument sprzedaży w postaci faktury.
 12. Kupujący składając zamówienie wyraża zgodę na wystawienie faktury bez jego podpisu.

III.   WARUNKI DOSTAWY ZAMÓWIONEGO TOWARU

 1. Po potwierdzeniu zmówienia zgodnie z pkt II ppkt 6 na zamówiony towar zostaje wystawiona faktura na podstawie, której klient dokonuje przedpłaty na konto Extreme Sp. z o.o.
 2. W dniu zaksięgowania na koncie Extreme Sp. z o.o. wymaganej kwoty towar zostaje wysłany do Kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej..
 3. W przypadku zamówień z dostawą na terenie województwa małopolskiego koszt transportu pokrywa Sprzedający, w innych przypadkach koszty transportu pokrywa Kupujący (w wysokości 40 zł / sztukę ).
 4. Szczegółowe regulacje związane z przesyłką towarów określone są w regulaminach firm kurierskich.
 5. Kupujący otrzymuje od Extreme Sp. z o.o. informacje o dacie nadania przesyłki, firmie i numerze listu przewozowego. Extreme Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zaistniałe sytuacje w trakcie transportu przesyłki.
 6. W momencie odbioru przesyłki Kupujący powinien sprawdzić zawartość paczki w obecności pracownika firmy doręczającej. Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru, towar jest inny niż zamawiany lub towar jest uszkodzony, Zamawiający ma prawo nie przyjmować przesyłki o czym powinien niezwłocznie poinformować Sprzedającego czyli Extreme sp. z o.o. telefonicznie.
 7. Uszkodzenia zgłaszane przez Kupującego po przyjęciu przesyłki nie będą uwzględniane.

IV GWARANCJE I REKLAMACJE

 1. Każdy zakupiony i dostarczony towar posiada dostarczoną wraz z towarem gwarancje producenta, co potwierdza załączona do produktu karta gwarancyjna w języku polskim.
 2. Odbierając zamówiony produkt Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu.
 3. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia zawartości przesyłki sporządzonego w momencie odbioru towaru w obecności kuriera i potwierdzonego przez niego.
 4. Reklamacje dotyczące wad ukrytych towaru można zgłaszać na piśmie na adres Extreme Sp. z o.o., ul. Kantorowicka 400, 31-763 Kraków.
 5. Extreme Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji i powiadomienia Zamawiającego o sposobie jej załatwienia w terminie 14 dni od daty wpływu do Extreme sp. z o.o.
 6. W przypadku konieczności odebrania towaru od Zamawiającego w celu naprawy lub wymiany konsultant wysyła firmę kurierską na koszt Extreme Sp. z o.o.
 7. Extreme Sp .z o.o. zastrzega sobie, że w przypadku nieuzasadnionych reklamacji lub podania nieprawdziwych danych przez osobę składającą reklamację, uprawniona jest do odchodzenia kosztów poniesionych w związku z załatwieniem reklamacji.

V ZASADY ZWROTU ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW

 1. Zamawiający może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od daty otrzymania zamówionego towaru.
 2. Zamawiający może odstąpić od umowy na każdym etapie jej realizacji, jednak przed wysłaniem zamówionych towarów. Odstąpienie od umowy po tym czasie skutkuje poniesieniem kosztów transportu przesyłek przez Zamawiającego.
 3. Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru nie używanego ( nie noszącego śladów używania ) oraz oryginalnie zapakowanego .
 4. Do zwracanego towaru należy dołączyć fakturę / rachunek.
 5. Jeżeli wszystkie warunki zwrotu zostaną spełnione zwrot pieniędzy w wysokości ceny towaru nastąpi do 7 dni od daty otrzymania zwracanego towaru, przelewem na konto wskazane przez Zamawiającego lub przekazem pocztowym na adres wskazany przez Zamawiającego.

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin zamieszczony na stronie convector.pl jest jedynym dokumentem określającym zasady składania i realizacji zamówień w sklepie internetowym www.convector.pl
 2. Sprawy nie ujęte w regulaminie podlegają przepisom Kodeksu Cywilnego, a wszelkie spory będą rozstrzygane przez Są właściwy dla siedziby Sprzedającego.
GÓRA