Top » Katalog » Polityka prywatności
Zawartość koszykaRejestracja zamówienia
Szybkie wyszukiwanie
 
Użyj słów kluczowych aby wyszukać produkty.
Wyszukiwanie zaawansowane

Polityka prywatności

 • 1) Spółka EXTREME Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kantorowicka 400, 31-763 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Krakowa - Śródmiescia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000164144, o numerze NIP 677-222-60-26, o numerze REGON 356814190, o numerze rejestrowym GIOŚ E0003818WZBW, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000 zł, wpłaconym w pełnej wysokości (dalej „Spółka”) przestrzega zasad prywatności osób fizycznych korzystających z serwisu działającego pod adresem www.convector.pl

 • 2) Niniejsze Zasady Prywatności mają zastosowanie do danych osobowych:
  - Klientów Sklepu Internetowego convector.pl (dalej „Sklep”), działającego pod adresem www.convector.pl/sklep-convector-on-line.pl, (tj. osób fizycznych, które ukończyły 18 rok życia, które korzystają z serwisu działającego pod adresem www.convector.pl, a w szczególności: osób fizycznych, które dokonują jednorazowej lub wielokrotnej wizyty w ramach ww. serwisu lub osób zainteresowanych kontaktem ze Spółką w jakimkolwiek innym celu (zapytania, komentarze itd.).

 • 3) Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu oraz osób korzystających z serwisu w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych jest Spółka.

 • 4) Dane osobowe Klientów przetwarzane są przez Spółkę w celu prowadzenia Sklepu, a w szczególności:
  - świadczenia dostępnych za jego pośrednictwem usług,
  - marketingu usług świadczonych przez Spółkę oraz marketingu usług świadczonych przez podmioty trzecie (w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody),
  - obsługi procesu Rejestracji (tj. jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie serwisu Sklepu),
  - ogowania do Konta (tj. podstrona serwisu Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m.in. otrzymywania powiadomień o zmianie statusu Produktów, wyrażać opinie na temat Produktów oraz kontrolować stan złożonych przez niego Zamówień),
  - ewentualnego dochodzenia roszczeń,
  - przesyłania przez Spółkę na wskazany adres poczty elektronicznej - w formie elektronicznej - zamówionego biuletynu (newsletter),
  - wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną,
  - zapewnienia sprawnego funkcjonowania Sklepu,
  - tworzenia wewnętrznych raportów i analiz,
  - tworzenia statystyk oglądalności podstron serwisu Sklepu,
  - dostosowania serwisu Sklepu do potrzeb ww. osób oraz Klientów,
  - zawarcia i wykonywania Umowy sprzedaży Produktów (włącznie z dostawą Produktów) i obsługi reklamacji.

 • 5) Dane osobowe osób korzystających z serwisu, a nie będących Klientami Sklepu przetwarzane są przez Spółkę w celu:
  - dostosowania serwisu Sklepu do potrzeb ww. osób oraz Klientów,
  - ewentualnego dochodzenia roszczeń,
  - wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.

 • 6) Spółka zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta lub innej osoby fizycznej korzystającej z serwisu właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 • 7) Poza przypadkami wskazanymi w pkt. 6. powyżej informacje dotyczące Klienta lub osoby korzystającej z serwisu nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Klienta.

 • 8) Dane dotyczące Klienta lub innej osoby fizycznej korzystającej z serwisu, w tym dane osobowe, będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w związku z korzystaniem ze Sklepu lub serwisu oraz wykonywaniem umowy sprzedaży Produktów (m.in. dochodzenie ewentualnych roszczeń, obsługa reklamacji i realizacja uprawnień konsumenckich), a następnie zostaną usunięte z systemu.

 • 9) W przypadku gdy Spółka występuje o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem poczty e-mail), osobie, która wyraziła powyższą zgodę przysługuje prawo cofnięcia wyrażonej zgody, poprzez wysłanie maila na adres magdalena.modzelewska@convector.pl, wpisując w tytule słowo „rezygnacja” lub zgłoszenie rezygnacji telefonicznie pod numerem telefonu 12 645 10 08.

 • 10) Każdy Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestaniach przetwarzania danych i ich usunięcia. W tym celu należy wysłać maila na adres magdalena.modzelewska@convector.pl, zadzwonić pod numer telefonu 12 645 10 06 lub skorzystać z funkcji „Twoje konto” dostępnej w serwisie Sklepu.

 • 11) Spółka informuje, że z momentem połączenia się przez Klienta lub inną osobę fizyczną z serwisem Sklepu w logach systemowych serwisu Sklepu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta lub innej osoby fizycznej, z którego Klient lub inna osoba fizyczna łączy się z serwisem Sklepu.

 • 12) Spółka wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu Sklepu przez Klienta lub inną osobę fizyczną. Pliki typu cookies umożliwiają:
  - utrzymanie sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu Sklepu ponownie wpisywać Loginu i Hasła,
  - dostosowanie serwisu Sklepu do potrzeb Klientów oraz innych osób korzystających z serwisu.

 • 13) Jeżeli Klient umieszcza w serwisie Sklepu jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

 • 14) Spółka oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Klientom oraz innym osobom fizycznym wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z serwisu Sklepu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki treści o podobnym charakterze, należy zgłaszać Spółce na konto e-mail: magdalena.modzelewska@convector.pl.

 • 15) Jednocześnie Spółka oświadcza, że stosowane przy ochronie serwisu Sklepu nowoczesne techniki zabezpieczenia Kont i dostępu do danych służą zapewnieniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa, jednak ze względów technicznych nie mogą gwarantować w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji.

 • 16) Klient uprawniony jest do korzystania z danych udostępnionych przez innych Klientów Sklepu wyłącznie w związku z korzystaniem ze Sklepu oraz za ich zgodą w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, chyba że uzyska zgodę od tych Klientów na przetwarzanie ich danych w zakresie lub celu wykraczającym poza korzystanie ze Sklepu.

 • Extreme Sp. z o.o.
  ul. Kantorowicka 400
  31-763 Kraków
  Dalej
  osCommerce