Top » Katalog » Regulamin sklepu
Zawartość koszykaRejestracja zamówienia
Szybkie wyszukiwanie
 
Użyj słów kluczowych aby wyszukać produkty.
Wyszukiwanie zaawansowane

Regulamin sklepu Convector on-Line

Niniejszy regulamin reguluje zasady funkcjonowania sklepu internetowego www.convector.pl i zawartych za jego pośrednictwem umów kupna- sprzedaży.
  I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • 1. Sklep internetowy convector.pl jest własnością i jest obsługiwany przez Extreme Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Kantorowicka 400, NIP 677-222-60-26, REGON 356814190, wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000164144
 • 2. Treść strony www.convector.pl należy traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy.
 • 3. Wszystkie towary oferowane w sklepie internetowym www.convector.pl są nowe, sprawne, wolne od wad fizycznych i prawnych.
 • 4. Wszystkie ceny w sklepie www.convector.pl wyrażone są w PLN, zawierają podatek VAT i są ostatecznymi kwotami oferty detalicznej.
 • 5. Odstępstwa od wymienionych założeń utrzymania ceny są możliwe tylko za zgodą sklepu www.convector.pl i ustalane indywidualnie z klientem.
 • 6. Od momentu potwierdzenia przez Extreme sp. z o.o. otrzymania zamówienia Kupującego jest on nią związany.

 • II. WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW
 • 1. Sklep internetowy CONVECTOR.PL służy do dokonywania zakupów grzejników centralnego ogrzewania i akcesoriów do grzejników.
 • 2. Oferta sklepu internetowego Convector obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 • 3. Do zakupów w sklepie internetowym Convector upoważnione są tylko osoby pełnoletnie.
 • 4. Zakupów można dokonywać przez 24 godziny na dobę, zamówienia złożone w niedzielę i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym.
 • 5. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia oraz formularza z danymi osobowymi, co jednocześnie jest wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykonania umowy sprzedaży.
 • 6. Przyjęcie przez sklep internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane przez Extreme Sp. z o.o. drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną na wskazane przez Kupującego dane kontaktowe do 48 godzin od momentu zarejestrowania zamówienia w systemie Extreme sp. z o.o.
 • 7. Wysyłając ze sklepu internetowego zamówienie, Kupujący oświadcza, że zapoznał się z regulaminem sklepu i akceptuje jego warunki. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego postanowień Regulaminu, wpisania niepełnych lub nieprawdziwych danych, które mają umożliwić wykonanie zamówienia Extreme sp. z o.o. jest uprawniona do unieważnienia złożonego zamówienia.
 • 8. Zamówienia mogą być realizowane tylko na terenie Polski. Zamówienia można składać tylko w języku polskim.
 • 9. Dopuszcza się realizację zamówień poza granicami kraju, ale tylko i wyłącznie na warunkach indywidualnie ustalonych z Kupujacym.
 • 10. Złożone i potwierdzone zgodnie z pkt.6 Regulaminu, zamówienie nie podlega zmianom.
 • 11. Extreme sp. z o.o. prowadząca sklep internetowy convector.pl wystawia dokument sprzedaży w postaci faktury.
 • 12. Kupujący składając zamówienie wyraża zgodę na wystawienie faktury bez jego podpisu.

 • III. WARUNKI DOSTAWY ZAMÓWIONEGO TOWARU
 • 1. Po potwierdzeniu zmówienia zgodnie z pkt II ppkt 6 na zamówiony towar zostaje wystawiona faktura na podstawie, której klient dokonuje przedpłaty na konto Extreme Sp. z o.o.
 • 2. W dniu zaksięgowania na koncie Extreme Sp. z o.o. wymaganej kwoty towar zostaje wysłany do Kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 • 3. W przypadku zamówień z dostawą na terenie województwa małopolskiego koszt transportu pokrywa Sprzedający, w innych przypadkach koszty transportu pokrywa Kupujący (w wysokości netto 40 zł / sztukę ).
 • 4. Szczegółowe regulacje związane z przesyłką towarów określone są w regulaminach firm kurierskich.
 • 5. Kupujący otrzymuje od Extreme Sp. z o.o. informacje o dacie nadania przesyłki, firmie i numerze listu przewozowego. Extreme Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zaistniałe sytuacje w trakcie transportu przesyłki.
 • 6. W momencie odbioru przesyłki Kupujący powinien sprawdzić zawartość paczki w obecności pracownika firmy doręczającej. Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru, towar jest inny niż zamawiany lub towar jest uszkodzony, Zamawiający ma prawo nie przyjmować przesyłki o czym powinien niezwłocznie poinformować Sprzedającego czyli Extreme sp. z o.o. telefonicznie.
 • 7. Uszkodzenia zgłaszane przez Kupującego po przyjęciu przesyłki nie będą uwzględniane.

 • IV. GWARANCJE I REKLAMACJE
 • 1. Każdy zakupiony i dostarczony towar posiada dostarczoną wraz z towarem gwarancje producenta, co potwierdza załączona do produktu karta gwarancyjna w języku polskim.
 • 2. Odbierając zamówiony produkt Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu.
 • 3. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia zawartości przesyłki sporządzonego w momencie odbioru towaru w obecności kuriera i potwierdzonego przez niego.
 • 4. Reklamacje dotyczące wad ukrytych towaru można zgłaszać na piśmie na adres Extreme Sp. z o.o., ul. Kantorowicka 400, 31-763 Kraków.
 • 5. Extreme Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji i powiadomienia Zamawiającego o sposobie jej załatwienia w terminie 14 dni od daty wpływu do Extreme sp. z o.o.
 • 6. W przypadku konieczności odebrania towaru od Zamawiającego w celu naprawy lub wymiany konsultant wysyła firmę kurierską na koszt Extreme Sp. z o.o.
 • 7. Extreme Sp .z o.o. zastrzega sobie, że w przypadku nieuzasadnionych reklamacji lub podania nieprawdziwych danych przez osobę składającą reklamację, uprawniona jest do odchodzenia kosztów poniesionych w związku z załatwieniem reklamacji.

 • V. ZASADY ZWROTU ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW
 • 1. Zamawiający może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od daty otrzymania zamówionego towaru.
 • 2. Zamawiający może odstąpić od umowy na każdym etapie jej realizacji, jednak przed wysłaniem zamówionych towarów. Odstąpienie od umowy po tym czasie skutkuje poniesieniem kosztów transportu przesyłek przez Zamawiającego.
 • 3. Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru nie używanego ( nie noszącego śladów używania ) oraz oryginalnie zapakowanego.
 • 4. Do zwracanego towaru należy dołączyć fakturę / rachunek.
 • 5. Jeżeli wszystkie warunki zwrotu zostaną spełnione zwrot pieniędzy w wysokości ceny towaru nastąpi do 7 dni od daty otrzymania zwracanego towaru, przelewem na konto wskazane przez Zamawiającego lub przekazem pocztowym na adres wskazany przez Zamawiającego.

 • VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • 1. Niniejszy regulamin zamieszczony na stronie www.convector.pl jest jedynym dokumentem określającym zasady składania i realizacji zamówień w sklepie internetowym www.convector.pl
 • 2. Sprawy nie ujęte w regulaminie podlegają przepisom Kodeksu Cywilnego, a wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.
Dalej
osCommerce